ناخدای کشتی ما چون مسیحا دم بود

شر بدخواهان عالم از سر ما کم بود

من نمی گویم که حتی دشمنان هم گفته اند:

رهبر ما بهترین رهبر در این عالم بود

دوش دیدم انقلاب انقلاب شهر را!

داد می زد جلوه ام این سینه ی چاکم بود

من نه آن بیدم که با این بادها لرزیده ام

جان فدای رهبر و آیینم و خاکم بود

چاره ی هر تنگنا و سختی ام یک یا علی است

کار و بار شیعیان در هر دو عالم با علی است

شاعر: اکبر پورآقا